Zespół Ceramiki Zawansowanej

Zespół Ceramiki Zaawansowanej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką formowania materiałów ceramicznych, kompozytów ceramiczno-ceramicznych, kompozytów ceramiczno-polimerowych oraz kompozytów ceramiczno-metalowych. Nasze badania dotyczą zarówno gęstej ceramiki funkcjonalnej i konstrukcyjnej, ceramiki porowatej projektowanej dla potrzeb filtracji, bioceramiki stosowanej w medycynie i stomatologii, cieczy dylatancyjnych, otrzymywania mikroreaktorów ceramicznych oraz archeometrii.

W naszych pracach stosujemy metody formowania oparte na procesie prasowania oraz metody wykorzystujące zaawansowane układy koloidalne. Dzięki zastosowaniu układów koloidalnych możemy wykorzystywać różne techniki formowania z mas lejnych takie jak: odlewanie z gęstwy, odlewanie żelowe (gelcasting), metoda bezpośredniego odlewania koagulującego (DCC) czy odlewanie folii ceramicznych (tape casting).

Nowoczesne metody formowania wymagają stosowania różnego typu dodatków organicznych i nieorganicznych. Dodatki te mają na celu poprawę metod formowania lub są czynnikiem decydującym o powodzeniu zastosowania danej metody formowania. Niejednokrotnie powodują także obniżenie kosztów produkcji materiałów ceramicznych. W związku z tym, nasze badania związane są z poszukiwaniem lub projektowaniem i otrzymywaniem nowych, lepszych związków mogących wspomóc proces formowania. Można więc powiedzieć, że w naszych pracach łączymy elementy chemii nieorganicznej, chemii organicznej oraz technologii polimerów.


Rozumiejąc potrzebę dbania o nasze środowisko staramy się, aby projektowane przez nas nowe związki organiczne spełniały kryteria tzw. zielonej chemii, czyli były po prostu przyjazne dla nas samych i dla naszego środowiska na wszystkich etapach produkcji ceramiki. Z tego powodu prowadzimy szeroko zakrojone badania na syntezą i zastosowaniem sacharydów i ich pochodnych w szeroko rozumianej technologii zaawansowanych tworzyw ceramicznych.


W ostatnich latach Zespół Ceramiki Specjalnej podjął też współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi takimi jak National Institute for Materials Science (NIMS) w Japonii, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) w Szwajcarii, Inistitute of Glass and Ceramics w Madrycie (Hiszpania) czy Institute for Problem of Materials Science National Academy of Science of Ukraine w Kijowie. 


Główne obszary działalności:

 • Ferroelektryczne kompozyty ceramiczno - polimerowe jako nowe materiały dla przestrajalnych oraz elastycznych sensorów mikrofalowych
 • Projektowanie kompozytów ceramika-metal z gradientem funkcjonalnym
 • Formowanie tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego z wykorzystaniem nowych monomerów wodorozpuszczalnych
 • Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na zawiesinach zagęszczanych ścinaniem
 • Badania nad zastosowaniem fotoutwardzalnych dyspersji polimerowych dla mikroreaktorów ceramicznych
 • Otrzymywanie atramentów ceramicznych dla potrzeb  drukowania układów elektronicznych
 • Badania nad wykorzystaniem pochodnych sacharydów w formowaniu nanoproszków ceramicznych i materiałów kompozytowych
 • Otrzymywanie materiałów wielowarstwowych z wykorzystaniem reakcji polimeryzacji in situ
 • Badania nad rekonstrukcją ceramicznych elementów architektury ogrodowej
 • Archeometria
 • Technologia wytwarzania lekkiego kruszywa popiołoporytowego
 • Recykling surowcowy poliolefin i polistyrenu
 • Otrzymywanie kruszywa ceramicznego z fosfogipsu i popiołów elektrownianych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj